NHO som den absolutt største enkeltstående organisasjonen som ivaretar interessene for norske private bedrifter, har selvsagt en sentral rolle når det gjelder læring og utdanning i samfunnet generelt. De er opptatt av at Norges enestående velferd også i fremtiden kun kan bestå hvis vi tar inn over oss viktigheten av kunnskap i befolkningen. Befolkningen må også lære å gjøre denne kunnskapen om til verdiskapning og dermed også arbeidsplasser. Dette er selvsagt et felles ansvar, men NHO har en viktig rolle i dette arbeidet på vegne av sine private bedrifter. Det er derfor ønskelig at NHO engasjerer seg i gjennomføringen av Læringsdagene og fungere som en forsterker fra Voksenopplæringsforbundet, som leder konseptet, frem til sine medlemmer i interesseorganisasjonen. De bør være opptatt av at sine medlemmer skal holde sine egne arrangementer og bør derfor oppfordre til dette.

Kunnskap og verdiskapning

Det er kunnskap som er fundamentet for verdiskapning. Det er derfor skolesystemet og alle de private og offentlige instanser som tilbyr voksenopplæring er så viktig for NHO. På mange måter er det undervisningsinstansene som er den viktigste leverandøren til næringslivet og dermed også NHOs medlemsbedrifter. Undersøkelser viser heldigvis at næringslivet generelt viser stor interesse for et godt utdanningstilbud i Norge. Dette er selvsagt grunnet i at de private bedriftene ønsker så god tilgang på kvalifisert arbeidskraft som mulig.

Fundamentet for produksjon av god arbeidskraft legges allerede på grunnskolen. De viktige basisferdighetene er en absolutt forutsetning for mer avansert kunnskap. Derfor er det så utrolig viktig at vi fortsetter å sammenlikne oss med andre land gjennom undersøkelser som PISA og NIMS. Signalene derfra viser nå at pilen peker oppover igjen, etter flere år med negativ trend for kunnskapsnivået blant norske grunnskoleelever. Men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før vi skal bli verdensledende på dette område. Har vi ambisjon om å være verdensledende innen områder som fornybar energi i fremtiden må dette henge sammen med en tilsvarende god utdanningsplattform – spesielt innen realfag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. NHO bør derfor fokusere på opplysning om dette, gjennom blant annet arrangementer som Læringsdagene.

Den viktige lærerutdanningen

Det er etter hvert mye forskning som konkluderer med at kvaliteten på læreren er utrolig viktig når det gjelder elevenes evne til å ta opp ny kunnskap. NHO ønsker derfor å sette enda større fokus på å utvikle læreren gjennom bedre utdanning og riktig rekrutering av lærere. Hvordan kan vi stille høye krav til elevene, og våre fremtidige arbeidstakere, dersom læreren ikke holder mål? NHO ønsker å sette fokus på noen spesielt viktige områder for å høyne kvaliteten blant lærerstanden. Kanskje blir noe av dette tatt opp som fokusemner på kommende Læringsdager.

  • Fagmiljøene må bli sterkere. Vi har veldig mange skoler som utdanner lærere i Norge. Det er faktisk hele 19 steder i Norge som tilbyr denne typen utdanning. Dette er 11 mer enn i for eksempel Finland som gjennom en årrekke har vært i toppen når det gjelder kvalitet på skolesystemet. Mange små miljøer som dette, uten særlig samarbeid seg imellom skaper svake fagmiljø og bidrar neppe til å bli verdensledende. VI vet også at de færreste av disse utdanningsinstitusjonene klarer å fylle kvoten sin hvert år.
  • Det må flere lærere inn i grunnskoleutdanningen. Og ikke bare det, men de som kommer inn må være kvalifiserte. Det hjelper lite at antall søkere til grunnskolen har gått opp i de senere år når mer enn halvparten av disse ikke er kvalifisert. En kampanje på tvers av mange institusjoner, samt økt lønn og økte insentiver må på plass for å lokke flere kvalifiserte lærere til å søke seg til grunnskoleutdanningen. I dag velger de flinkeste elevene bort en satsning på læreryrket siden det gir lav status og blir sett på som en lite krevende utdanning. Høyere opptakskrav vil gi yrket mer status. Det bør innføres opptaksprøver på lik linje som mange andre yrker i samfunnet. Her vil de individene som ikke er skikket til læreryrket bli silt ut tidlig i prosessen. Våre barn og vår fremtidige velferd er for viktig til at dette ikke blir tatt seriøst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *