Som den største representant for norske arbeidstakere snakker Landsorganisasjonen i Norge på vegne av 22 prosent av alle arbeidstakere her i landet. Det er åpenbart at LO i det daglige jobber med et vidt begrep av læring og utdanning, og at de vil ha stort fokus på opplysning på hvordan dette kan gjøres bedre – blant annet ved å iverksette arrangement i regi av Læringsdagene.

LO mener at alle burde få tilgang til så mye kunnskap de ønsker. Et elitesamfunn der kun noen samfunnsfraksjoner tar høyere utdannelse må unngås. Derfor jobber LO hardt med å legge til rette for læring gjennom hele livet til de som ønsker dette. Tiltakene har som mål å redusere arbeidsløsheten og sikre sysselsetting for flere.

LO’s tiltak for økt sysselsetting gjennom utdanning

LO har på sin politiske agenda følgende tiltak for å nå dette målet:

  • Grunnskolen må for det første være en rettighet for alle. Den skal være gratis og være underlagt det offentlige. Praksisen med private skoler bør vurderes. Skolen skal ha en helhetlig tanke der det blant annet skal serveres sunn mat, det skal ytes hjelp til lekser for de som har behov for det, samt at det skal legges til rette for fysisk aktivitet i henhold til de retningslinjer som er anbefalt.
  • Det må jobbes aktivt med å få flere elever gjennom videregående skole. Det må iverksettes tiltak for å minske antall elever som dropper ut av videregående skole. Det erkjennes at dette best kan oppnås ved å jobbe med lærergruppen. Det må gis flere lærekontrakter og antallet kvalifiserte lærebedrifter må økes.
  • Det må jobbes med å gi alle tilgang til høyere utdanning på like vilkår. Den beste måten å oppnå dette på er å overlate styringen av dette til det offentlige. Dette gjelder også finansiering. Utdanningssektoren kan på den måten enklere formes på samme måte over hele landet, noe som igjen vil hindre sentralisering og fraflytting fra små kommuner.
  • Voksenopplæring må styrkes og det må leges bedre til rette for at alle kan få denne muligheten. Enda mer fleksible studier må innføres med bruk av ny teknologi slik at flere kan stå i full jobb under etter- eller videreutdanning. Arbeidsgivere må i større grad være med på å forfatte denne ordningen.

Flere lærebedrifter

Lærlingordningen er en meget positiv satsning for å få flere i jobb, samt hindre frafall i løpet av videregående utdanning. Lærlinger opplever i de fleste tilfellene stor motivasjon i det å kunne tilpasse utdanningssituasjonen til sin valgte karrierevei. LO er opptatt av at flere tar fagbrev og at statusen til de som velger yrkesskole økes. De aller største prosjektene i samfunnet i dag er det tung deltakelse fra personell med yrkesfaglig bakgrunn. Det er ingen grunn til at yrkesskole velges bort fordi det antas at man vil få liten påvirkning av samfunnet etter endt utdannelse. Derfor etterlyses det nå tiltak der bedrifter og virksomheter får bedre mulighet til å legge til rette for å ta imot lærlinger. Flere bedrifter vet ikke hvordan denne ordningen fungerer og heller ikke hva de eventuelt går glipp av ved å stå utenfor. Den største årsaken til at bedrifter ikke har lærlingeplasser er at de aldri har blitt spurt om dette. De må derfor systematisk oppfordres til å bli en lærling bedrift før det kan skje. En ny kampanje blir derfor nå iverksatt kalt «læreplassjeger».

Læreplassjeger

Kampanjen «læreplassjeger» vil forsøke å hjelpe fylkeskommunene i sitt arbeid med å skaffe flere lærebedrifter til veie, samt få frem flere fremgangsmetoder for rekrutering. Dette gjøres ved at alle bransjeorganisasjoner, fagforbund, skoler etc. oppfordrer relevante bedrifter for dere utdanning til å bli lærebedrifter med lærlinger i arbeid. Informasjonsmateriell til dette arbeidet er utarbeidet av LO og vil forhåpentlig bidra til mer kunnskap om lærlingordningen. Alle parter i arbeidslivet oppfordres til å delta på denne dugnaden.

Vi ser frem til at LO’s arbeid for økt læring gjennom sitt stadige fokus på emnet, samt spesielt den nye satsningen med økt antall lærlingplasser i flere bedrifter, blir forelest og diskutert på Læringsdagene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *