Det har blitt forsket på læring i lang tid. Summerer man opp denne forskningen kan det se ut som noen typer læreradferd skiller seg ut som spesielt gode, mens noen skiller seg ut som spesielt dårlige. Vi skal nå se på tre typer som helt tydelig skiller seg positivt ut, samt tre typer som definitivt ikke fremmer læring. Vi skal også se hvilken effekt personlig stil for læreren har på læringseffekten, samt forholdet mellom positiv adferd og personlig stil.

De tre typene læreratferd som fungerer best er:

  • Styrende – å styre læresituasjonen med tydelighet, lederskap og god organisasjonsevne.
  • Hjelpende – å hjelpe elevene til å oppnå målene de selv har satt seg ved å være interessert og ved å bygge selvtillit.
  • Empatisk – å være vennlig i læresituasjonen ved å vise forståelse, interesse og tålmodighet.

De tre typene læreratferd som fungerer dårligst er:

  • Usikkerhet – og ikke vise tydelighet, gjøre seg liten og usynlig samt endre meninger underveis hvis motstand møtes.
  • Utilfreds – og ikke stoppe uro i klassen, kritisere elevene samt virke uinteressert i emnet eller i elevenes engasjement.
  • Unødvendig streng – å være grinete, irritert og benytte straff som virkemiddel.

 Nå er det de færreste som stereotypisk faller inn under en av disse kategoriene, men ved å være bevisst på typer av positiv og negativ adferd for læring vil være til hjelp for de fleste – lærere i grunnskolen som foreldre til tenåringsbarn.

Førsteinntrykket

I pedagogikk som i kjærligheten, førsteinntrykket er av største betydning. De første minuttene av en leksjon eller undervisningssituasjon vil avgjøre hvilket forhold som etableres mellom læreren og elevene. Å være seg bevisst de tre typene av positiv læreradferd i den første fasen er av aller største betydning. Det er meget vanskelig å rette opp et negativt førsteinntrykk, på samme måte som et positivt førsteinntrykk ofte vil vare gjennom hele undervisningssituasjonen. Læreren bør derfor tenke spesielt godt igjennom dette, og kanskje øve på det første møte med elevene. De aller beste læremiljøene er bevisst på dette og støtter hverandre ved rollespill og gode råd i forberedelsesfasen.

Ha en egen stil

De lærerne som opplever størst suksess er de som klarer å finne sin egen stil, med bakgrunn i de tre positive adferdsmønstrene. Vi husker alle best de lærerne vi hadde opp gjennom årene som skilte seg litt ut på en eller annen måte. Det skader ikke å være en original så lenge de positive atferdene dominerer oppførselen. Etablerte lærere har sin egen stil helt naturlig, men nyutdannede lærere, eller de som underviser sjeldent kan med fordel tenke over hvilken stil man ønsker å ha. Elever lærer bedre dersom læreradferden og personlig stil til læreren er konsistent gjennom hele læresituasjonen. Dette er viktigere jo lavere alder det er på elevene. På de aller laveste trinnene, eller i barnehagen, vil endring av adferd og personlig stil medføre usikkerhet eller i verste fall frykt hos barna.

Er alle skikket som lærere?

Spørsmålet er om personlige egenskaper hos noen gjør dem uskikket som lærere. Statistikk fra nyere forskning viser seg at en av fem av de som starter lærerutdannelsen til videregående skole aldri klarte å få et godt forhold til klassen og sine elever. På den andre siden er en av fem meget dyktige på dette, og hadde sannsynligvis den personlige egenskapen som trengtes for dette allerede før lærerutdanningen tok til. Det innebærer at tre av fem har behov for å erverve seg disse ferdighetene i løpet av utdannelsen og understreker viktigheten av fokus på dette på lærerskolene. Det må være lavere terskel for å kunne fjerne lærerstudenter som helt klart kommer i den uskikkede kategorien. Mer forskning på hvordan dette kan identifiseres tidlig i utdanningsløpet er nødvendig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *