På samme måte som NHO er en ønsket samarbeidspartner og ambassadør for Læringsdagene for det private næringsliv, så representerer KS (Kommunenes Sentralforbund) arbeidsgiverne i de kommunale foretakene. KS holder en tett dialog med skolevesenet og har innført mange insentiver for hvordan kvaliteten kan bli bedre på alle nivå av utdanningsløpet. Da emner som KS er opptatt av i utdanning og samfunn er så mange må fokus som eventuelt skal holdes på Læringsdagene vurderes nøye.

Tiltak mot manglende grunnleggende ferdigheter

Det er et tankekors at så mange elever dropper ut av videregående skoler. Elever som ikke har denne kompetansen vil få store problemer med å komme seg inn i arbeidslivet på en tilfredsstillende måte senere i livet. Den full konsekvensen av denne trenden har enda ikke kommet for en dag, men den nærmer seg. Mange forskere peker nå på den viktigste årsaken til at elevene ikke gjennomfører videregående skole – mangel på grunnleggende ferdigheter. Fundamentet som elevene tidligere hadde med seg fra de første årene på skolen vakler. Det er nettopp de fundamentale ferdighetene som å lese, skrive og regne det skorter på. Det er vanskelig å gå til mer avansert undervisning når dette ikke er på plass. Hvordan kan vi snu denne trenden? Mange forsøk har blitt gjort, og det er noen tiltak som viser seg noe mer effektive enn andre. Det er en selvfølge at undervisningen på grunnskolen må opp på et høyere nivå. Det er det heldigvis mange som jobber med for tiden, og resultatene har så smått begynt å komme. Men det finnes også forskning på hva som kan gjøres med problemet i den videregående sektoren. Deling av de kunnskapene er det ønskelig at KS tar opp som et fokusområde på kommende Læringsdager.

Mer relevant undervisning gjennom digitalisering

Det er påvist at mange av elevene som dropper ut av videregående skoler sliter med å se relevansen i det som blir undervist. Hvordan kan vi endre på dette? Hvordan kan vi få elevene til å se de store sammenhengene mellom det de lærer og det de får bruk for senere i arbeidslivet? Får vi elevene til å gjøre dette så kommer mestring av pensum mer av seg selv. Et godt eksempel på dette er hvordan teknologi benyttes i undervisningen. Skolene må bli bedre på det som er elevenes komfortable domene – det digitale. Kompetansen på elevene innen dette området er allerede skyhøyt og bør utnyttes i større grad. Lærernes kompetanse innen dette må bedres slik at IKT inkorporeres i undervisningen på en naturlig måte. På de skolene der dette allerede er gjort rapporteres det om stor grad av mestringsfølelse blant elevene. Å se relevansen av undervisningen er for barn av det nye millenniet enklere når det digitale blir en naturlig del av skolehverdagen. Utfordringen blir å holde en mer utdatert lærerstab oppdatert på den nye digitale hverdagen.

Fremtidens skole

Det er slått fast at en større reform må til for at elevene skal få tilført den kompetansen de har behov for i en ny arbeidshverdag. Det kan virke som om skolevesenet henger litt etter arbeidslivet når det gjelder hva som er viktig og hva som er mindre viktig kunnskap. Dette er selvsagt en naturlig konsekvens av at arbeidslivet er konkurransedrevet, mens skolevesenet ikke er det. Det kan virke som om at nøkkelordet her er anvendelse. Det vil si at kunnskapen som tilføres elevene må kunne benyttes direkte i problemstillingene de møter i arbeidslivet senere. Teoretisk «kjekt å vite» pensum må i større grad vike for en mer praktisk og oppgavebasert undervisning der problemløsning og kommunikasjon står mer i fokus. Varig forståelse må skapes ved at elevene benytter tilegnet kunnskap til å sette det i sammenheng med hva de antar vil være viktige praktiske ferdigheter senere.

Elevene er klare for denne endringen. De lever allerede i ett med nåtiden en dagens lærerstab. Støtet for reformen må derfor settes inn mot å oppdatere lærerutdanningen til å bli mer digitalisert og praktisk rettet mot det arbeidslivet etterspør. Motivasjonen til å fortsette på skolen og få en standpunktkarakter vil følge naturlig av dette. Dette er en diskusjon som bør tas i løpet av Læringsdagene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *